คู่มือและแบบฟอร์มวิชาโครงงาน

ปฏิทินการเรียนการสอนวิชาโครงงาน


กำหนดการ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย
กำหนดส่ง คง.01 - 02 5 กรกฎาคม 2564 23 พฤศจิกายน 2564
กำหนดส่ง คง.03 30 กรกฎาคม 2564 23 - 24 ธันวาคม 2564
กำหนดส่ง คง.04 9 - 10 สิงหาคม 2564 3 - 4 มกราคม 2565
กำหนดวันสอบโครงร่าง 16 - 20 สิงหาคม 2564 10 - 14 มกราคม 2565
กำหนดส่ง คง.05 31 สิงหาคม 2564 26 มกราคม 2565
กำหนดส่ง คง.06 30 กันยายน 2564 17 กุมภาพันธ์ 2565
กำหนดส่ง คง.07 18 ตุลาคม 2564 7 - 8 มีนาคม 2565
กำหนดวันสอบจบ 25 - 29 ตุลาคม 2564 14 - 18 มีนาคม 2565
กำหนดส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ 17 พฤศจิกายน 2564 6 เมษายน 2565

กำหนดการ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย
กำหนดส่ง คง.01 - 02 30 - 31 กรกฎาคม 2563 11 ธันวาคม 2563
กำหนดส่ง คง.03 20 - 21 สิงหาคม 2563 21 - 22 ธันวาคม 2563
กำหนดส่ง คง.04 31 สิงหาคม 2563 4 - 5 มกราคม 2564
กำหนดวันสอบโครงร่าง 14 - 18 กันยายน 2563 11 - 15 มกราคม 2564
กำหนดส่ง คง.05 30 กันยายน 2563 29 มกราคม 2564
กำหนดส่ง คง.06 9 ตุลาคม 2563 5 กุมภาพันธ์ 2564
กำหนดส่ง คง.07 20 - 22 ตุลาคม 2563 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2564
กำหนดวันสอบจบ 26 - 30 ตุลาคม 2563 8 - 12 มีนาคม 2564
กำหนดส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ 19 พฤศจิกายน 2563 25 มีนาคม 2564

กำหนดการ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย
กำหนดส่ง คง.01 - 02 16 สิงหาคม 2562 27 ธันวาคม 2562
กำหนดส่ง คง.03 5 - 6 กันยายน 2562 12 - 13 มกราคม 2563
กำหนดส่ง คง.04 19 - 20 กันยายน 2562 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2563
กำหนดวันสอบโครงร่าง 26 กันยายน และ 2 ตุลาคม 2562 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
กำหนดส่ง คง.05 1 พฤศจิกายน 2562 6 มีนาคม 2563
กำหนดส่ง คง.06 13 พฤศจิกายน 2562 13 มีนาคม 2563
กำหนดส่ง คง.07 21 - 22 พฤศจิกายน 2562 26 - 17 มีนาคม 2563
กำหนดวันสอบจบ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562 7 - 10 เมษายน 2563
กำหนดส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ 13 ธันวาคม 2562 1 พฤษภาคม 2563