งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นการศึกษา และวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาคน ชุมชน และสังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีมีความรู้ คู่คุณธรรม