โครงการสอนเสริมความรู้รายวิชาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักการ

การเกิดปัญหาความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพย้ายออกนอกพื้นที่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ขาดแคลนครูผู้สอนในวิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้อยลง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีพร้อมทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ จึงจัดโครงการสอนเสริมความรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

เนื้อหาการอบรม

รายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระยะเวลาและสถานที่

 • ระยะเวลาโครงการ: รูปแบบกิจกรรมเป็นค่ายวิทยาศาสตร์ 8 วัน 7 คืน
 • สถานที่เรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • สถานที่พักสำหรับนักเรียนชาย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • สถานที่พักสำหรับนักเรียนหญิง: หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

จำนวนรับสมัคร

750 คน

วิธีการรับสมัคร

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบส่งรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ตารางกำหนดการ

  วันที่ เวลา กิจกรรม
  มกราคม 2562 - ประชาสัมพันธ์โครงการ
  12 - 19 มิถุนายน 2562 ภาคกลางวัน สอนเสริมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวม 48 ชั่วโมง
  ภาคกลางคืน กิจกรรมสันทนาการ แนะแนว และการส่งเสริมความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม

  ติดต่อสอบถาม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โทร 073709030 ต่อ 3100
  อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.