โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

หลักการ

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย มีโอกาสได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์ ในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยโดยได้นำแนวคิดเรื่องการศึกษาแบบ STEM ศึกษา มาช่วยในการพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อพืช ต้องมีการบูรณาการความรู้ในวิชาชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ ในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

เนื้อหาการอบรม

  • วิชาชีววิทยา - ความรู้เบื้องต้นด้านเซล เนื้อเยื่อ พันธุศาสตร์ สารควบคุมการเจริญเติบโต เทคนิคปลอดเชื้อในห้องปฏิบัติการ
  • วิชาเคมี - ปริมาณสารสัมพันธ์ การเตรียมสารเคมีในห้องปฏิบัติการ การใช้วัสดุอุปกรณ์ทางเคมี
  • วิชาคณิตศาสตร์ - การเทียบบัญญัติไตรยางค์ การใช้เครื่องคำนวณ
  • วิชาฟิสิกส์ - เรื่องแสง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดใกล้เคียง

ระยะเวลาและสถานที่

  • ระยะเวลาโครงการ: 3 วัน
  • สถานที่เรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
    สถานที่พักสำหรับนักเรียน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

จำนวนรับสมัคร

40 คน

วิธีการรับสมัคร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบส่งรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตารางกำหนดการ

วันที่ เวลา กิจกรรม
วันที่ 1 9.00 น. - 12.00 น. - สอบ pre-test
- บรรยายเรื่องเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
13.30 น. - 16.30 น. ปฏิบัติการการเตรียมหัวน้ำยาเข้มข้นสำหรับการเตรียมอาหารวิทยาศาสตร์ และการเตรียมสารควบคุมการเจริญเติบโต การใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
19.00 น. - 21.00 น. กิจกรรมสันทนาการ
วันที่ 2 9.00 น. - 12.00 น. ปฏิบัติการเตรียมอาหารวิทยาศาสตร์
13.30 น. - 16.30 น. ปฏิบัติการฟอกฆ่าเชื้อ การเตรียมชิ้นส่วนพืชปลอดเชื้อในหลอดทดลอง
19.00 น. - 21.00 น. กิจกรรมสันทนาการ
วันที่ 3 9.00 น. - 12.00 น. ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชนิดต่าง ๆ
13.30 น. - 16.30 น. - นำเสนอผลการปฏิบัติการ สรุปผลการปฏิบัติการร่วมกัน
- สอบ post-test
19.00 น. - 21.00 น. กิจกรรมสันทนาการ

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 073709030 ต่อ 3100 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.