สัปดาห์สถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

หลักการ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพรอบด้าน และเป็นการจัดเวทีให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้แสดงความสามารถและศักยภาพตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพวิชาการและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันระหว่างโรงเรียน ฝึกความกล้าแสดงออก และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

เนื้อหาการอบรม

สัปดาห์สถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งการจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างนิทรรศการและการแข่งขัน ดังนี้

 1. นิทรรศการ
  • นิทรรศการดาราศาสตร์ และโดมท้องฟ้าจำลอง
  • นิทรรศการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักศึกษา
  • เกมส์ปริศนาฟ้าแลป
  • นิทรรศการจัดแสดงโครงงานสารเคมีในชีวิตประจำวัน
  • สาธิตการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ออกบูทจำหน่ายสินค้า ทั้งอาหารและสิ่งประดิษฐ์ ผลงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. การแข่งขัน
  • การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • การแข่งขันทักษะการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • การแข่งขันโต้วาทีหัวข้อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • การแข่งขันทางตอบปัญหาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • การแข่งขันบังคับโดรน
  • การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show)
  • การแข่งขันการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ

ระยะเวลาและสถานที่

 • ระยะเวลาโครงการ: 5 วัน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
 • สถานที่: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

จำนวนรับสมัคร

จำนวนเป็นไปตามกติกาของแต่ละการแข่งขัน

วิธีการรับสมัคร

วิธีการรับสมัครเป็นไปตามกติกาของแต่ละการแข่งขัน

ตารางกำหนดการ

-

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 073709030 ต่อ 3100 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.