สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

หลักการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาทักษะ ความรู้ และกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ ทำให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดได้มีโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นการเรียนรู้และปลูกฝังแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการ/การแข่งขันวิทยาศาสตร์ จึงเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ อีกทั้งเป็นเวทีในการแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

กิจกรรม

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งการจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างนิทรรศการและการแข่งขัน ดังนี้

 1. นิทรรศการ
  • นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยี" และ "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย"
  • นิทรรศการเกมส์กระดานทางคณิตศาสตร์
  • นิทรรศการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
  • นิทรรศการวุ้นสรรค์ (Nata De Coco)
  • นิทรรศการเพาะเลี้ยงเชื้อราไตรโคเดอร์มา
  • นิทรรศการการแบ่งเซลล์เพื่อชีวิต
  • นิทรรศการต้นเท้ายายม่อม แป้งมหัศจรรย์
  • นิทรรศการ Hydrocolloid Fruity Drinks
  • นิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อชีวิตที่ปลอดภัย ยุค BCG
  • นิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และรบบอัตโนมัติเพื่อบ้านที่สะอาดสุขภาพที่ดียุค BCG
  • นิทรรศการเปิดบ้านเคมี
  • นิทรรศการหุ่นจำลองทางการแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์
  • นิทรรศการขับเคลื่อนเกษตรด้วย BCG Economy Model จากคณะเกษตรศาสตร์
  • นิทรรศการงานวิจัย จากศูนย์นวัตกรรม มนร.
  • นิทรรศการพอลิเมอร์มหัศจรรย์
 2. การแข่งขันแบบออนไลน์
 3. การแข่งขันแบบออนไซต์

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ

ระยะเวลาและสถานที่

 • 16 - 18 สิงหาคม 2566
 • สถานที่: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ตารางกำหนดการ

วันที่ เวลา กิจกรรม
16 ส.ค. 66 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม Scratch (รูปแบบออนไลน์)
17 ส.ค. 66 ประกาศผลการประกวดวาดภาดิจิทัลอาร์ตจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
18 ส.ค. 66 9.00 น. - 10.00 น. พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
8.30 - 12.00 น.
 • การเเข่งขัน Science Speech contest
 • การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Scienc Show)
 • การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
 • การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การประกวดแข่งขันการทำอาหาร “มหัศจรรย์เมนูไข่”
10.30 เป็นต้นไป เปิดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยะภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น "พระบิดแห่งเทคโนโลยี" และ "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" และนิทรรศการอื่น ๆ ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 073709030 ต่อ 3100 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.