โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโครงการ SMP

หลักการ

การเกิดปัญหาความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี 2548 ส่งผลให้บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพย้ายออกนอกพื้นที่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความขาดแคลนครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ โดยจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ IMD ในปี 2559 พบว่าคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 47 จาก 61 ประเทศ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันกต่อการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีพร้อมทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ จึงจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโครงการ SMP

เนื้อหาการอบรม

วิชาชีววิทยา วิชาเคมี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ SMP

ระยะเวลาและสถานที่

  • ระยะเวลาโครงการ: 5 วัน
  • สถานที่เรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

จำนวนรับสมัคร

  1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP รุ่นที่ 2 จำนวน 105 คน
  2. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP รุ่นที่ 3 จำนวน 180 คน

วิธีการรับสมัคร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบส่งรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตารางกำหนดการ

-

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 073709030 ต่อ 3100 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.