ปริญญาตรี สาขาชีววิทยาประยุกต์

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Applied Biology

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (Applied Biology)
ชื่อย่อ (ไทย) วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Sc. (Applied Biology)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเพื่อสนองต่อแนวนโยบายการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาประยุกต์ และสามารถนำความรู้ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมโดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเพื่อสนองต่อแนวนโยบายการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาประยุกต์ และสามารถนำความรู้ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมโดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านชีววิทยา ทั้งในระดับพื้นฐานและประยุกต์ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถศึกษาและวิจัยทางด้านชีววิทยา โดยเฉพาะในสาขาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

หลักสูตรการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต