ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Applied Physic

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (Applied Physic)
ชื่อย่อ (ไทย) วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Sc. (Applied Physic)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ที่มีความรู้คู่คุณธรรม และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการเรียนรู้หลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์ การวิจัย นวัตกรรม และนำความรู้ทางฟิสิกส์ประยุกต์ใช้ในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Green Physics) และพร้อมรับการเติมโตในอนาคต (Smart Physics) เพื่อพัฒนาประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชนได้

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านฟิสิกส์และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่นทั้งในด้านดิจิทัลและสิ่งแวดล้อม
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิดแก้ปัญหาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง สังค และโลก

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยความเห็นชอบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษาเข้าสู่ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบทวิภาค หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ คิดหน่วยกิตและให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557

หลักสูตรการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต