ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

เอกสารรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) อย่างย่อ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ Graduate Diploma Program in Teaching Profession

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Graduate Diploma (Teaching Profession)
ชื่อย่อ (ไทย) ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) Grad. Dip. (Teaching Profession)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณลักษณะและทักษะทางวิชาชีพครู ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคู่กับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนะรรมได้

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

เพื่อผลิตบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม

ความสำคัญ

มหาวิทยาลัย มีเจตจำนงค์ที่จะพัฒนาบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีความรู้และความสามารถที่จะไปประกอบวิชาชีพครู ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดเหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง และสอดคล้องกับนโยบายการปฏิบรูปการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญชุมชนและท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเจตจำนงค์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความคิดพื้นฐานความคิดที่ว่าผู้มีการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเฉพาะ เมื่อได้มีการศึกษาเพิ่มเติมทางการศึกษาจะสามารถเป็นครูที่ดีได้ และเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพในวิชาชีพครูเพิ่มขึ้น ทั้งสภาพสังคมปัจจุบันมีความต้องการที่จะให้ผู้จบปริญญาตรีบางสาขาได้เข้าสู่วิชาชีพครู โดยผ่านการฝึกอบรมที่เหมาะสมมาก่อน และต้องการให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัการศึกษาของตนเองมากยิ่งขุึ้น แนวการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้คือให้ ผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาตนเองเป็นสำคัญโดยมีผู้สอนเป็นผู้ช่วยหรือแนะนำ และคควบคุมให้มีคุณภาพ การเรียนในแต่ละรายวิชาเน้นการบูรณาการให้เบ็ดเสร็จและสำรเ้๗ในแต่ละวิชา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นการศึกษาจากหลักวิชาและทฤษฎีเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาและสภาพจริง ส่วนที่สองเป็นการศึกษาโดยการปฏิบัติกับปัญหาและสภาพจริงโดยอาศัยหลักวิชาและทฤษฎีที่มีอยู่ก่อนแล้ว หรือเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงที่สามารถใช้แก้ปัญหานั้นได้

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีภาวะการเป็นผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล สามารถร่วมทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร 1 ปีครึ่ง (3 ภาคการศึกษา) แต่ไม่เกิน 3 ปี และสอดคล้องกับรูปแบบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

ภาษาที่ใช้

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทย ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่มีจัดการเรียนการสอนโดยตรง

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู เพียงสาขาเดียว