ปริญญาโท สาขาชีววิทยาประยุกต์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาประยุกต์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Apply Biology

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Master of Science (Apply Biology)
ชื่อย่อ (ไทย) วท.ม.(ชีววิทยาประยุกต์)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) M.Sc. (Apply biology)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

ศึกษา วิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ เป็นรากฐานในการพัฒนาคน ชุมชน สังคมของสามจังหวัดชายแดนใต้

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ สามารถประยุกต์ใข้ความรู้ทางด้านชีววิทยาเพื่อการวิจัยในด้านที่เกี่ยวข้องได้
  2. เพื่อผลิตมหาบัญฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิขาการและวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ข้อ 21 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

  • กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของ หลักสูตรหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ ชีววิทยา ชีววิทยาประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ทั่วไป พันธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาด้านวิทยาศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
  • 2.1.2 มีผลการเรียนสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
  • ผู้สมัครเข้าศึกษาแผน ก. แบบ ก 1 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และได้รับเกียรตินิยมในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในลำดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของชั้นปี ในสถาบันที่สำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ต้องอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

ระบบการศึกษา

แผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 ใช้ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษาประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย

หลักสูตรการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต