การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวนรับ 60 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาประยุกต์ จำนวนรับ 40 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวนรับ 10 คน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ มีความเหมาะสมในการเป็นนักศึกษาและไม่มีปัญหาสุขภาพ หรือที่ทางคณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น และไม่เคยต้องโทษในคดีอาญามาก่อน และไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด
 6. หากสมัครขาดคุณสมบัติข้างต้น หรือข้อใดข้อหนึ่งหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นมาภายหลังจะต้องถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

คุณสมบัติตามหลักสูตร

 1. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 2. กรณีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีความสนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านระบบออนไลน์
 1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้่ที่ https://admission.pnu.ac.th
 2. ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
 3. ให้ผู้สมัครแนบหลักฐานประกอบการรับสมัคร โดยเอกสารจะต้องเป็นไฟล์นามสกุล PDF เท่านั้น (ยกเว้นรูปถ่ายเป็นไฟล์ JPG) ดังนี้
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ความละเอียดขั้นต่ำ 300 dpi)
  • ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1 หรือ รบ.)
  • หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารสถานศึกษา
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
สมัครด้วยตนเอง

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 1 อาคารสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา โดยให้ผู้สมัครเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครดังรายการตามวิธีการสมัครแบบออนไลน์


การชำระเงินค่าสมัคร

 1. ค่าสมัครจำนวน 200 บาท
 2. สำหรับผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ ให้ชำระค่าสมัครในวันสอบสัมภาษณ์
 3. สำหรับผู้สมัครที่สมัครด้วยตนเองให้ชำระเงินค่าสมัครในวันที่สมัคร

ปฏิทินและรายละเอียดการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ
รับสมัคร
- ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
- สมัครผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563 รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มีนาคม 2563 ติดตามทางเว็บไซต์ www.pnu.ac.th
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 เมษายน 2563 ติดตามสถานที่สอบสัมภาณ์ทางเว็บไซต์ www.pnu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 16 เมษายน 2563 ติดตามทางเว็บไซต์ www.pnu.ac.th
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS63 วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563 ติดตามทางเว็บไซต์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย http://mytcas.com
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 27 เมษายน 2563 ติดตามทางเว็บไซต์ www.pnu.ac.th
รายงานตัว/ขึ้นทะเบียนนักศึกษา วันที่ 1 เมษายน 2563 ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.pnu.ac.th