การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงร่วมกัน (Admission 2)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกในหลักสูตรต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาประยุกต์ จำนวนรับ 5 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวนรับ 5 คน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้ที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นในระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปีการศึกษา 2563 ไว้แล้ว
 3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เหมาะสมในการเป็นนักศึกษา
 4. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด

คุณสมบัติตามหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาประยุกต์
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)
 2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ มีความเหมาะสมในการเป็นนักศึกษาและไม่มีปัญหาสุขภาพหรือที่ทางคณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 3. หากปรากฎภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 1 - 2 หรือข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูลผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ หรือแม้ปรากฎเป็นความเท็จขึ้นมาภายหลังจะต้องถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
 4. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ มีความเหมาะสมในการเป็นนักศึกษาและไม่มีปัญหาสุขภาพหรือที่ทางคณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 3. หากปรากฎภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 1 - 2 หรือข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูลผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ หรือแม้ปรากฎเป็นความเท็จขึ้นมาภายหลังจะต้องถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

ปฏิทินและรายละเอียดการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ
รับสมัครผ่านทางเว็ปไซต์ student.mytcas.com วันที่ 7 - 20 พฤษภาคม 2563
ชำระเงินค่าสมัคร (โดยชำระค่าสมัครผ่านทาง Mobile Banking, Credit Card ภายในเวลา 23.29 น. ของวันที่ 20 พ.ค. 63 และ Counter Service ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 20 พ.ค. 63 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านทางเว็ปไซต์ student.mytcas.com วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS63 วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 7 มิถุนายน 2563
รายงานตัว/ขึ้นทะเบียนนักศึกษา วันที่ 15 มิถุนายน 2563