การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวนรับ 25 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาประยุกต์ จำนวนรับ 25 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวนรับ 20 คน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ มีความเหมาะสมในการเป็นนักศึกษาและไม่มีปัญหาสุขภาพ หรือที่ทางคณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันอื่นและไม่เคยต้องโทษในคดีอาญามาก่อน
 • หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้างต้น หรือข้อใดข้อหนึ่งหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงในปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นมาภายหลังจะต้องถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

คุณสมบัติตามหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาประยุกต์
 1. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีความสนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีความสนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

 1. ใบสมัคร ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร มนร.1 ได้ที่เว็บไซต์ www.pnu.ac.th พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียนหรือนักศึกษา ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ความละเอียดขั้นต่ำ 300dpi สำหรับผู้สมัครออนไลน์)
 3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1 หรือ รบ.) จำนวน 1 ฉบับ
 4. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 7. Portfolio ของผู้สมัครประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว สำเนาเกียรติบัตรการประกวด การแข่งขัน ผลงานต่าง ๆ เช่น ด้านทักษะวิชาการ กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ผู้นำนักเรียน หรือทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และมีความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษา มีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ

วิธีการสมัคร

 1. ผู้สมัครสามารถสมัครออนไลน์ผ่านระบบได้ที่ https://admission.pnu.ac.th
  • สำหรับผู้สมัครใหม่ ให้ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าระบบรับสมัคร
  • สำหรับผู้สมัครที่เคยลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการสมัคร หลักสูตร/สาขาวิชาที่ต้องการสมัคร
  • เมื่อเข้าสู่ระบบให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ ระดับการศึกษา และเลือกคณะ/สถาบันที่ต้องการสมัคร ผู้สมัครต้องอัพโหลดหลักฐานประกอบการสมัคร โดยเอกสารจะต้องเป็นไฟล์นามสกุล PDF เท่านั้น (ยกเว้นรูปถ่ายเป็นไฟล์ JPG)
 2. ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
 3. ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร (มนร.1) ได้ที่เว็บไซต์ www.pnu.ac.th ติดรูปถ่ายและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งใบสม้ครพร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ด้านล่าง
กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
(สมัครสอบนักศึกษาใหม่ ป.ตรี มนร. รอบ Portfolio)

วิธีการชำระค่าสมัคร

ผู้สมัครต้องชำระค่าสมัครจำนวน 200 บาท โดยมีขั้นตอนและวิธีการชำระค่าสมัครดังนี้

 1. สำหรับผู้สมัครที่มาสมัครด้วยตนเองสามารถชำระค่าสมัครได้ที่คณะ/สถาบันที่มายื่นใบสมัคร
 2. สำหรับผู้สมัครออนไลน์ ให้ผู้สมัครพมิพ์แบบฟอร์มชำระค่าสมัครผ่านระบบ และนำใบชำระเงินไปชำระค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือจ่ายผ่านตู้ ATM หรือแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน์ โดยสแกนบาร์โค้ดที่ใบชำระเงิน หรือเลือกเมนูจ่ายบิล ระบุรหัสชำระเงิน 82058 กรอกเลขบัตรประชาชนและจำนวนเงินค่าสมัคร
 3. สำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์ สามารถชำระค่าสมัครผ่านตู้ ATM หรือแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน์ โดยเลือกเมนูจ่ายบิล ระบุรหัสชำระเงิน 82058 กรอกเลขบัตรประชาชนและจำนวนเงินค่าสมัคร แนบหลักฐานการชำระเงินส่งมาพร้อมเอกสารรับสมัคร

ปฏิทินและรายละเอียดการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ
รับสมัคร
- ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
- สมัครออนไลน์
- ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
วันที่ 5 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 5 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 5 - 30 มกราคม 2564 (ดูวันที่จากประทับตราไปรษณีย์)
รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ติดตามทางเว็บไซต์ www.pnu.ac.th
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 มกราคม 2564 ติดตามสถานที่สอบสัมภาณ์ทางเว็บไซต์ www.pnu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ติดตามทางเว็บไซต์ www.pnu.ac.th
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS64 วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ติดตามทางเว็บไซต์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย http://mytcas.com
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสละสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS64 วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ติดตามทางเว็บไซต์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย http://mytcas.com
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ติดตามทางเว็บไซต์ www.pnu.ac.th
รายงานตัว/ขึ้นทะเบียนนักศึกษา วันที่ 8 - 10 มีนาคม 2564 ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.pnu.ac.th