การแข่งขัน TikTok Young Science Communicator 2021

การแข่งขัน
tiktok_thumb
วันที่: 01 กรกฎาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564

วัตถุประสงค์การแข่งขัน

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกการนำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยมาถ่ายทอดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (TikTok)

สถานที่หรือแพลตฟอร์มจัดการแข่งขัน

TikTok@pnusciweek2021 (ออนไลน์) โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน

 1. เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้ที่ลงทะเบียนและมีบัญชี TikTok

การสมัครเข้าแข่งขัน

 1. นักเรียนกดติดตาม (follow) TikTok@pnusciweek2021 ในแอป TikTok
 2. นักเรียนส่งข้อความแนะนำตนเอง ระบุชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน และระดับชั้นเรียน ถึง TikTok@pnusciweek2021
 3. TikTok@pnusciweek2021 จะติดต่อกลับเพื่อขอหลักฐานการสมัคร (รูปถ่ายและบัตรประจำตัวนักเรียน)
 4. TikTok@pnusciweek2021 ยืนยันการสมัครผ่าน inbox TikTok ของนักเรียน

รูปแบบการจัดการแข่งขัน

 1. อัดคลิปในหัวข้อ "วัคซีนพิชิตโควิด 19"
 2. ผู้สมัครอัดคลิปผ่าน TikTok ตามหัวข้อที่กำหนด ความยาวไม่เกิน 1 นาที โดยตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็น private แล้วแชร์คลิปมาที่ TikTok@pnusciweek2021 ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 และให้ระบุชื่อเจ้าของคลิปใน inbox ด้วย เมื่อหมดเขตรับสมัคร ผู้จัดการแข่งขันจะโพสต์คลิปของผู้เข้าแข่งขันทุกคนใน TikTok@pnusciweek2021 พร้อมเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวจาก private เป็น public เพื่อเริ่มนับจำนวนการกดหัวใจ
 3. ผู้สมัครสามารถใช้ features ทุกอย่างที่มีใน TikTok โดยให้คงสภาพใบหน้าที่เป็นจริงมากที่สุด เพื่อให้สามารถระบุตัวนักเรียนได้
 4. ผู้สมัครสามารถใช้อุปกรณ์ทุกประเภทประกอบการนำเสนอผ่าน TikTok โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัย
 5. ผู้สมัครต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยห้ามคัดลอกคลิปหรือข้อความหรือคำพูดหรือเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของ หากพบมีการละเมิดลิขสิทธิ์ในภายหลัง ผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบใด ๆ
 6. หากมีจำนวนผู้สมัครมากกว่า 50 คน อาจจะพิจารณาตัดสิน 2 รอบได้แก่ รอบ audition และรอบตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

 1. กรรมการตัดสินการแข่งขันประกอบด้วยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 4 ท่าน
 2. เกณฑ์การตัดสิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย
  1. เนื้อหาความรู้เรื่องวัคซีนโควิด-19 ถูกต้อง และมีประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง 30 คะแนน
  2. ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ 30 คะแนน
  3. การใช้ features ใน TikTok 10 คะแนน
  4. การใช้อุปกรณ์ประกอบเหมาะสม 10 คะแนน
  5. เวลาที่ใช้นำเสนอ 10 คะแนน
   โดย นำเสนอจบสมบูรณ์ได้ ใน 1 นาที ได้เต็ม 10 คะแนน หากใช้เวลานำเสนอน้อยกว่า 1 นาที จะหักคะแนนวินาทีละ 1 คะแนน
  6. จำนวนการกดหัวใจ 10 คะแนน
   ผู้สมัครที่ได้รับการกดหัวใจสูงสุด ได้คะแนนเต็ม 10 คะแนน และคิดคะแนนลดหลั่นลงไปตามสัดส่วน ของจำนวนการกดหัวใจ
 3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 800 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมแข่งขัน

กำหนดการ

วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ
บัดนี้ - 14 ก.ค. 64 รับสมัคร
15 ก.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ScienceWeek_PNU
16 ก.ค. - 6 ส.ค. 64 ส่งผลงาน
16 ส.ค. 64 ประกาศผลการตัดสิน ScienceWeek_PNU

 

ติดต่อ
TikTok@pnusciweek2021

 

ทุกวัน


 • จาก 01 กรกฎาคม 2564 ถึง 18 สิงหาคม 2564
 • 18 สิงหาคม 2563

จัดทำโดย iCagenda