การประกวดสื่อนวัตกรรมการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

การแข่งขัน
media_thumb
วันที่: 01 กรกฎาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564

หลักการและเหตุผล

ด้วยการจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ครูผู้สอน คือผู้ทำให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ทำงานร่วมกับนักเรียนในการแสวงหาความรู้ รวมไปถึงการป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักเรียน ซึ่งสื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่างๆ ที่ครูผู้สอนนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ หากยิ่งมีความหลากหลาย ก็จะช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงจัดการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นี้ขึ้น เพื่อ เป็นการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพให้ครูผู้สอนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้ก้าวหน้าต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์และตรงกับความต้องการของครูผู้สอนและนักเรียน
 2. เพื่อให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานด้านสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เป็นผลผลิตของตนเอง

ประเภทสื่อนวัตกรรมที่สามารถส่งเข้าประกวดได้

 1. สื่อสิ่งพิมพ์
 2. สื่อเทคโนโลยี
 3. สื่อผสมหรือสื่ออื่น ๆ

วิธีการแข่งขัน

ให้แต่ละทีมจัดทำสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 10 นาทีในการนำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอ (Clip Video)

รูปแบบการแข่งขัน

กิจกรรมการประกวดจะกระทำผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคมในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

คณะกรรมการตัดสิน

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

เกณฑ์การให้คะแนน

 1. ด้านเนื้อหา (20 คะแนน)
  • โครงสร้างเนื้อหามีความชัดเจน
  • เนื้อหาเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน
  • เนื้อหาครอบคลุมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  • ใช้ภาษาได้ถูกต้องและมีความเหมาะสมกับผู้เรียน
 2. ด้านการออกแบบการจัดการเรียนการสอน (25 คะแนน)
  • การออกแบบเป็นระบบและนำเสนอได้เหมาะสมตามลำดับขั้นของประเภทสื่อนั้นๆ
  • วิธีการนำเสนอเหมาะสมและดึงดูดความสนใจ
  • ในกระบวนการใช้สื่อ มีการแสดงออกถึงการปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนอย่างเหมาะสม
  • ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์
  • การจัดวางองค์ประกอบได้สัดส่วน สวยงาม ง่ายต่อการใช้
 3. ด้านการนำเสนอต่อคณะกรรมการ (20 คะแนน)
  • ความเหมาะสมของเวลาในการนำเสนอ ประมาณ 10 นาที
  • มีรูปแบบ/เทคนิค/วิธีการนำเสนอที่เหมาะสมและน่าสนใจ
  • มีความมั่นใจและชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
  • บุคลิกภาพและท่วงทีวาจาในการนำเสนอมีความเหมาะสม
 4. ด้านรายงานการผลิตหรือคู่มือการใช้สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (20 คะแนน)
  • มีเทคนิคและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน และมีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
  • การนำเสนอสื่อเป็นไปตามลำดับขั้นตอนตามหลักวิชาการ
  • ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน
  • มีคุณค่าและมีประโยชน์กับครูผู้สอนและผู้เรียน
 5. ด้านรูปแบบการผลิตและความคิดสร้างสรรค์ (15 คะแนน)
  • สื่อนวัตกรรมทางการศึกษามีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่น และแปลกใหม่
  • เป็นสื่อนวัตกรรมที่ไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่นโดยตรง แต่เป็นการนำมาประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม
  • เป็นสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้จริง

รางวัลการแข่งขัน

รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

 1. นักเรียน ครูผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษา
 2. สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน โดยหนึ่งทีมสามารถส่งผลงานไม่เกิน 1 ชิ้นเท่านั้น
 3. รับสมัครทั้งสิ้น 10 ทีม

วิธีการสมัคร

 1. ส่งใบสมัครทาง E – mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2. เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 14 กรกฎาคม 2564 (เมื่อส่งใบสมัครแล้ว รอการยืนยันจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบการแข่งขันผ่านอีเมล์ ถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์)
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ผ่านเพจ ScienceWeek_PNU
 4. ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม 2564 ถึง 6 สิงหาคม 2564 โดยอัพโหลดผลงานผ่าน Youtube ของท่านแล้วส่ง Link ผลงานและส่งไฟล์ต้นฉบับพร้อมชื่อคลิปและคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับวิดีโอของท่าน และแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งมาที่ E – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กำหนดการ

กำหนดการ

วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ
บัดนี้ - 14 ก.ค. 64 รับสมัคร
15 ก.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ScienceWeek_PNU
16 ก.ค. - 6 ส.ค. 64 ส่งผลงาน
16 ส.ค. 64 ประกาศผลการตัดสิน ScienceWeek_PNU

ดาวน์โหลด

 

โทรศัพท์
082-8307301
อีเมล์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ
: อาจารย์สุรีลักษณ์ มะ

 

ทุกวัน


 • จาก 01 กรกฎาคม 2564 ถึง 18 สิงหาคม 2564
 • 18 สิงหาคม 2563

จัดทำโดย iCagenda