การแข่งขัน Science Show 2021

การแข่งขัน
scishow_thumb
วันที่: 01 กรกฎาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เป็นหน่ึงในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ไดจ้ ดั ข้ึนสาหรับเยาวชนในระหว่างงานวนั สปั ดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2564

รายละเอียดการประกวด

 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาท่ี 4-6 ของโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวด
 2. สามารถส่งประกวดได้โรงเรียนละไม่เกิน 3 ทีม รับเพียง 30 ทีม ซ่ึงผู้แข่งขันท่านใดส่งก่อน จะมีสิทธ์ิก่อน
 3. ในแต่ละทีมมีผู้แสดงทีมละไม่เกิน 3 คนสามารถเป็นทีมเด่ียวทีมผสมชาย-หญิงและแต่ละทีมสามารถคละชั้นเรียนได้
 4. แต่ละทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 2 คน
 5. หากมีการแต่งกายเพิ่มเติมจากเคร่ืองแบบนักเรียนต้องคำนึงถึงความประหยัดและเหมาะสม
 6. ผู้สดงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง ผู้ชม และสถานที่ในการจัดแสดงด้วย

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งเป็น

 1. ด้านความถูกต้องทางวิชาการ 100 คะแนน
  • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (15 คะแนน)
  • ความสำเร็จของการทดลอง (15 คะแนน)
  • ขั้นตอนการทดลอง (15 คะแนน)
  • อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องชัดเจน (15 คะแนน)
 2. ด้านลีลาในการนำเสนอโดยรวม 20 คะแนน
  • องค์ประกอบ การแต่งกาย ฉาก แสง สี เสียง (10 คะแนน)
  • ความสามารถในการกระตุ้นความสนใจ (10 คะแนน)
  • การใช้ภาษาสุภาพ/เหมาะสม (10 คะแนน)
  • ความต่อเนื่องและปฏิภาณไหวพริบในการแสดง (10 คะแนน)

กำหนดการ

วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ
บัดนี้ - 14 ก.ค. 64 รับสมัคร
15 ก.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ScienceWeek_PNU
16 ก.ค. - 6 ส.ค. 64 ส่งผลงาน
16 ส.ค. 64 ประกาศผลการตัดสิน ScienceWeek_PNU

ดาวน์โหลด

 

ติดต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยาภรณ์ วังศิริกุล

 

ทุกวัน


 • จาก 01 กรกฎาคม 2564 ถึง 18 สิงหาคม 2564
 • 18 สิงหาคม 2563

จัดทำโดย iCagenda