งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์ มีบทบาทหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในและนอกคณะ บันทึกภาพงานกิจกรรมที่ดำเนินการและจัดทำสื่อเผยแพร่

ควบคมดูแลงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาใหม่