งานอาจารย์ที่ปรึกษา

งานอาจารย์ที่ปรึกษาและติดตามการได้งานทำของบัณฑิต มีหน้าที่ติดตามการมีงานทำของบัณฑิต และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ

จัดกิจกรรมการจัดหางาน ประชาสัมพันธ์แหล่งงงาน จัดทำระบบดูแลนักศึกษา รวบรวมข้อมูลศิษย์เก่า และปฏิบัติงานรองรับตามนโยบายของคณะฯ และงานอื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย