งานกิจกรรมนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา มีหน้าที่วางแผนการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด

ดูแล ให้คำปรึกษาในการดำเนินกจกรรมของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ การดูแลด้านสวัสดิการของนักศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกิจกรรมนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา และรวบรวมข้อมูลการจัดทำกิจกรรมของนักศึกษา