งานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น มีหน้าที่ในการวางแผนการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐานและระเบียบที่กำหนด โดยดำเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ