งานทุนนักศึกษา

งานทุนนักศึกษา มีหน้าที่รวบรวมแหล่งทุนและประชาสัมพันธ์ข่าวสารทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทราบ

ศึกษาข้อมูลและระเบียบทุนการศึกษา ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทั้งทุนเดิมและทุนใหม่ รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทุน และทำการประเมิน