งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานเตรียมความพร้อมบัณฑิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีหน้าที่จัดทำฐานข้อมูล ทะเบียนชื่อ ที่อยู่ ประวัติและอาชีพของศิษย์เก่า

เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันและศิษย์เก่ากับคณะฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่าและงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในกลุ่มศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน จัดทำแผนและกลไกการระดมทุนทั้งในรูปของทุนทรัพย์ ทุนทางปัญญา และศักยภาพความรู้ความสามารถจากศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา จัดให้มีบริการต่าง ๆ แก่ศิษย์เก่าให้ได้รับความสะดวกและตอบสนองพันธกิจของคณะ โดยเฉพาะการให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต