ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน สายวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราขนครินทร์ ประจำปี 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพืื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราขนครินทร์ ประจำปี 2562 การประเมินผลการสอบแข่งขัน ผู้ที่สอบผ่านณฑ์การตัดสินคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 รายละเอียดดังเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร