การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับสมัคร

แผน ก แบบ ก 1 (เน้นการทำวิจัย) และแผน ก แบบ ก 2 (วิจัยและศึกษารายวิชา) จำนวน 7 คน

คุณสมบัติตามหลักสูตร

คุณสมบัตรทั่วไป
 1. ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ ชีววิทยา ชีววิทยาประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ทั่วไป พันธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาด้านวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
 2. มีผลการเรียนสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในหลักสูตรสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
คุณสมบัตรเฉพาะ

ผู้สมัครเข้าศึกษาแผน ก. แบบ ก 1 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้รับเกียรตินิยมในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในลำดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของชั้นปี ในสถาบันที่สำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ต้องอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

กำหนดการรับสมัคร/การสอบคัดเลือก

เข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด กำหนดการ หมายเหตุ
รับสมัครกรอกใบสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครออนไลน์ วันที่ 19 เมษายน - 13 มิถุนายน 2564 สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม โทร 092-5578085
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 http://www.pnu.ac.th และ
http://www.st.pnu.ac.th
สอบสัมภาษณ์ (ความรู้ในสาขาวิชา แนวคิดการทำวิจัยและความรู้ความสามารถทั่วไป) วันที่ 19 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา วันที่ 23 มิถุนายน 2564 http://www.pnu.ac.th และ
http://www.st.pnu.ac.th
รายงานตัวนักศึกษาใหม่/ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ วันที่ 26 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันแรกของการเรียน วันที่ 28 มิถุนายน 2564 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา
 2. สำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
 3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา) พร้อมรับรองสำเนา
 4. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี (กรณีผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50)
 5. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

วิธีการสมัคร

 1. สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โทร 092-5578085
 2. ชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท

หลักฐานการเข้าสอบ

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
 2. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

การสอบคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน 2564 สถานที่และเวลาสอบ ตามแจ้งในประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เงื่อนไขการจบหลักสูตร

 1. นักศึกษาต้องเรียนรายวิชา และผ่านขั้นตอนการศึกษาที่สาขาวิชากำหนด
 2. นักศึกษาจะต้องผ่านเงื่อนไขการศึกษา ตาที่ระบุในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

การรายงานตัวนักศึกษาใหม่

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ผู้มารายงานตัวต้องนำใบประมวลผลการศึกษา (ใบทรานสคริป) ฉบับจริง ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา และ/หรือ ใบปริญญาบัตร มาแสดงในวันรายงานตัว มิฉะนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะไม่รับรายงานตัวไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น (รายละเอียดหลักฐานการรายงานตัว ดูจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา)


พิมพ์