ประกาศเจตจำนงสุจริต

ประกาศการปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต

ดร.อาสลัน หิเล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอให้คำมั่นว่าจะนำพาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ยุติธรรม มีคุณภาพดี และจะปฏิบัตราชการโดยยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ดร.อาสลัน หิเล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายการประเมิน