งานแผนและงบประมาณ

งานแผนและงบประมาณ มีภารกิจหลัก คือ วิเคราะห์ และกำหนดนโยบาย จัดทำแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณ และอัตรากำลัง ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์