คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เข้าเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ภูวพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง (HRH herb garden) ได้แก่

  1. นายนพดล เนียมรัตน์ ผู้จัดการสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ
  2. นายประกิจ ปลั่งกลาง ช่างเทคนิค
  3. นายวัชรพงษ์ ฟูประทีปศิริ วิศวกร

เข้าเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติยา ถาวโรฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ ทั้งนี้คณะจากสวนสมุนไพรฯ ได้เข้ารับการเรียนรู้งานเกี่ยวกับการสกัดสารจากสมุนไพร โดยมีอาจารย์ ดร.จารุวรรณ แดงโรจน์ เป็นวิทยากร และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมุนไพรโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรารัตน์ วัฒนาพันธ์ เป็นวิทยากร ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์