นำเสนอและส่งผลงานต้นแบบเครื่องวัด %DRC น้ำยางพาราแบบพกพา โครงการ Natural Rubber Startup Accerleration Program: Batch 3

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมนำเสนอและส่งผลงานต้นแบบเครื่องวัด %DRC น้ำยางพาราแบบพกพา ประเภท Idea to Prototype โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง การพัฒนาด้านธุรกิจ เทคโนโลยีนวัตกรรม สำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง (Natural Rubber Startup Accerleration Program: Batch 3)

โครงการดังกล่าวจัดโดยการยางแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 27 กันยายน 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์