โครงการบ่มเพาะการทำวิจัยให้บุคลากรสายสนับสนุน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงการบ่มเพาะการทำวิจัยให้บุคลากรสายสนับสนุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงตำแหน่งทางวิชาการให้บุคลากรสายสนับสนุนทำวิจัย และการนำผลงานวิชาการและวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกัน เริ่มโครงการดังกล่าวฯ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2565