สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการจัดนิทรรศการ/การแข่งขันวิทยาศาสตร์มากมายในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ อีกทั้งเป็นเวทีในการแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

กิจกรรม

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งการจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างนิทรรศการและการแข่งขัน ดังนี้

 1. นิทรรศการ
  • นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยี" และ "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย"
  • นิทรรศการบ่อล่อปลา ภูมิปัญญาชาวบ้านนราธิวาส
  • นิทรรศการ Cooking with Functional Food: Fusion food@Narathiwat
  • นิทรรศการ #Save ไลเคน
  • นิทรรศการชีวิตแมลงน้ำ
  • นิทรรศการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสร้างอาชีพ
  • นิทรรศการฟิสิกส์ประยุกต์
  • นิทรรศการมือสะอาดปลอดภัยห่างไกล Covid-19
  • นิทรรศการ Chem for Food: "อาหาร" เสริมสร้างภูมิคุ้มกันสู้ Covid-19
 2. การแข่งขัน
รายละเอียดเพิ่มเติม