ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4/2 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่่ 4/2 ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2566 บัดนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายชื่อดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล
1 25664302 นางสาวอาอีเซาะ บาเฮง

ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS66 (https://student.mytcas.com) ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2566

ประกาศ