แนวปฏิบัติการสอบจบปริญญานิพนธ์นักศึกษาโครงงาน

แนวปฏิบัติในการสอบจบปริญญานิพนธ์นักศึกษาโครงงาน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้ง 3 สาขา ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร