เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรีและโท

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงกำหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยจะจัดให้นักศึกษาทุกคนได้มีการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามตามเกณฑ์มาตรฐานของ The Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ระดับไม่ต่ำกว่า A2 หรือต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนี้

มาตรฐานการวัดความสามารถภาษาอังกฤษ ระดับคะแนนที่มหาวิทยาลัยกำหนด
IELTS (International English Language Testing System) (คะแนนเต็ม 9) 2.5 - 3.5
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) ITP (คะแนนเต็ม 667) 337 - 457
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) iBT (คะแนนเต็ม 120) 30 - 40
TOEIC (Test of English for International Communication) (คะแนนเต็ม 990) 225 - 545
CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) (คะแนนเต็ม 120) 14 - 34
PNU-TEST (คะแนนเต็ม 100) 40 - 50

หากนักศึกษามีคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องลงทะเบียนเข้ารับพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยนักศึกษามีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และได้รับการบันทึกผลการประเมินเป็น S ในใบแสดงผลการเรียน

รายละเอียด ประกาศเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโท

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได้ ต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ โดยเป็นผลสอบที่มีระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ยื่นขอข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

มาตรฐานการวัดความสามารถภาษาอังกฤษ ระดับคะแนน
IELTS ในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 4.5
TOEFL ITP ในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 477
CU-TEP ในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 45
PSU-GET ในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 50

หากนักศึกษาได้ผลการสอบต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องเข้ารับการอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และต้องสอบผ่านก่อนการสอบวิทยานิพนธ์

รายละเอียด ประกาศเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในหลักสูตรระดับปริญญาโท