งานสารสนเทศเพื่อการบริการ

งานสารสนเทศเพื่อการบริการ มีบทบาทหน้าที่ในการควบคุม ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริการให้มีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการให้มีความทันสมัย ปฏิบัติงานรองรับตามนโยบายของคณะฯ และงานอื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย