งานบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง เป็นภารกิจหนึ่งที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการดำเนินการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันโอกาสความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายใน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อความมั่นใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี