ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันวาดภาพระบายสี ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 19 ปี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแข่งขันวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 19 ปี ในวันวันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์