สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการจัดนิทรรศการ/การแข่งขันวิทยาศาสตร์มากมายในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ อีกทั้งเป็นเวทีในการแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

กิจกรรม

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งการจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างนิทรรศการและการแข่งขัน ดังนี้

 1. นิทรรศการ
  • นิทรรศการ ชีวิตในแนวหญ้าทะเล
  • นิทรรศการ Fern for Future: ขยายพันธุ์เฟิร์นโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  • นิทรรศการ Life for Fern: วงจรชีวิตของเฟิร์น
  • นิทรรศการ Plant-based Food: อาหารเทรนด์ใหม่ที่ดีต่อคุณ ดีต่อโลก
  • นิทรรศการ ตามล่าหาความจริง "Who is the fingerprint owner ?"
  • นิทรรศการ Colors of Nature
  • นิทรรศการ ตะเกียงดอกไม้ (Herbarium Oil Lamps)
 2. การแข่งขัน