โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน วิทยากรจากอาจารย์คณะพยาบาล 20 ก.ย. 2566

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น. โรงเรียน มนร. วิทยานุสรณ์ได้จัดโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทำกิจกรรมการเสริมสร้างแรงจูงใจและพัฒนาทักษะการสร้างสุขด้วยตนเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญคือ อาจารย์วนิดา อาแว อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และอาจารย์สุรวุฒิ ดอเลาะ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเป็นวิทยากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง รวมทั้งสามารถจัดการอารมณ์และความรู้สึกเชิงลบได้อย่างเหมาะสม ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ ณ ห้อง 308 (PNU-WIT Lecture Room) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี