วิชาอัจฉริยภาพฯ นำนักเรียนศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 25 ก.ย. 2566

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.รวิวรรณ วัฑฒนายน อาจารย์ผู้สอนวิชาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนโรงเรียน มนร. วิทยานุสรณ์เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการพยาบาล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์และบุคลากรให้การต้อนรับ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทางโรงเรียน มนร. วิทยานุสรณ์ ขอขอบคุณอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์นำนักเรียนเยี่ยมชมและให้ความรู้ในครั้งนี้