ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิสวาณ ต่วนมีเด่น โรงเรียน มนร. วิทยานุสรณ์ ที่ผ่านคัดเลือกเข้าค่ายคัดเลือก ประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

Congratulations 🎉 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิสวาณ ต่วนมีเด่น โรงเรียน มนร. วิทยานุสรณ์ ที่ผ่านคัดเลือกเข้าค่ายคัดเลือก ประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 63 (พ.ศ.2567 - 2568) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีอาจารย์ ดร.รวิวรรณ วัฑฒนายน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจนี แสนสุข เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมการสอบสัมภาษณ์