ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาชีววิทยาประยุกต์ 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาประยุกต์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 ราย ดังเอกสารแนบ

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อรายงานตัว และปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 - 19.00 น.หากไม่เข้าร่วมรายงานตัวและปฐมนิเทศในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์