รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 13 มิถุนายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม