กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564

กำหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 - 19.30 น. รายละเอียดดังเอกสารแนบ