งานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพมีภารกิจหลัก คือ การประเมินคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

ตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA) และระดับคณะ ตามเกณฑ์ Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance (CUPT QA) ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม งานประกันคุณภาพสามารถสะท้อนคุณภาพ แนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจ และการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกสารอื่น ๆ