การประมูลราคาร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่น ๆ ณ โรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความประสงค์เปิดประมูลราคาร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่น ๆ ณ โรงอาหาร ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 ร้านค้า เพื่อให้บริการแก่บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ จึงออกประกาศเกี่ยวกับการประมูลราคาร้านอาหาร เครื่องดื่มและอื่น ๆ ดังเอกสารแนบ

ผู้ประสงค์จะประมูลขอรับแบบฟอร์มการยืนประมูลราคาฯ และร่วมประชุมรับทราบรายละเอียด ในวันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ