โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งคณะศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ด้วยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งคณะศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 2 คัน โดยมีรายละเอียดดังเอกสาร