แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566

งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอรายงานผลการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีมิได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาศ 4 ประจำปีงบประาณ 2566 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ