แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 และ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 และ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอรายงานผลการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีมิได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาศ 2 และ 3 ประจำปีงบประาณ 2566 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ