แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ สขร. 1)

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) และไตรมาส 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดดังแบบ สขร. 1